Diabetes typ 2 och blodsockernivå Referens https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28889840 Forskningen är utförd vid S-VYASA University, Bengaluru, Karnataka, India av Kumar R, Mooventhan och Manjunath NK. Publicerad 2017. Bakgrund Man har undersökt hur blodsockernivån påverkas av akupunktur på Ren12 (Cv-12 Zhongwan) hos patienter med diabetes typ 2. Genomförande 40 patienter har slumpats in i två grupper, en grupp som fått akupunktur på Ren12 och en grupp som fått akupunktur på höger sida på buken 1 cun bredvid Ren12. I båda grupperna fick man behandling i 30 minuter och blodsockernivån mättes innan och efter behandlingen. Slutsats Behandlingen av Ren12 visade en tydlig sänkning av blodsockernivån. Ingen märkbar sänkning kunde uppmätas i kontrollgruppen. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i 30 minuter på Ren12 kan vara användbart för att sänka blodsockernivån hos personer med diabetes typ 2. Egna kommentarer Undersökningen är utförd med utgångspunkt i TCM, dock med fokus på endast en akupunkturpunkt och samma punkt för alla patienter. Med en individuell diagnos och behandling bör resultatet kunna bli än bättre och framförallt långsiktigt.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

A Chinese research group divided 154 patients between age 18-65 that complained about neck pain, including stiffness, tenderness, limited motion, and pain radiation, to receive six treatments of either abdominal acupuncture or sham abdominal acupuncture in two weeks.

Based on previous studies following acupuncture points were chosen for the group receiving treatment: Zhongwan REN-12, Guanyuan REN-4, bilateral Shangqu KID-17, and bilateral Huaroumen ST-24. Needles were inserted on the surface first and then needled deeper between 5-35 mm, with minimal rotation. The needles were kept for 30 minutes. Warmth was applied to the navel by an infrared lamp placed above the navel. The sham group was given treatment with non-acupuncture points that were 1 cun away from the points the treatment group received.

Even though both groups developed improvements, the treatment group reported more significant improvements in neck pain and general health measures at two weeks and six weeks from baseline. An additional observation reports continuous improvement of neck pain and general quality-of-life measures of the treatment group at week 14 from baseline. Abdominal acupuncture is therefore a successful alternative treatment for neck pain.

Ho, L.F. et al., 2017. Efficacy of abdominal acupuncture for neck pain: A randomized controlled trial. PLOS ONE, 12(7).

Sammanställd av Susanne Stage, grupp 31

Detta är en ”case” studie av ett par i 28-årsålder. Manen bedömdes frisk och innan akupunktur  behandling medicinerades han med E-vitamin och Tribestan för att öka testosteronsekretion eftersom test av sperma innan behandling påvisade för litet antal av mobila spermier. Kvinnan hade diagnostiserad endometrios på äggstockarna bilateralt med ”choklad”-cystor bilateralt och även hon behandlades med hormoner. Innan påbörjad akupunkturbehandling avslutades hormonbehandling hos båda. Paret behandlades med akupunktur på en TCM klinik i Scopje, Macedonien av en läkare specialiserad på akupunktur. Behandling pågick i 3 månader med frekvens 1 gång per vecka i 35-40 min per gång. Punktval som användes hos båda patienter var: HN1 (SiShenCong), LI4 (HeGu), ST36 (ZuSanLi), GB34 (YangLingQuan), SP9 (YinLingQuan), SP6 (SanYinJiao), LR3 (TaiChong), RN13 (ZhongWan), RN7 (QiHai), RN4 (GuanYuan), RN2 (QuGu). ST29 (GuiLai), ST25 (TianShu), GB20 (FengChi), DU14 (DaZhui), BL18 (GanShu), BL19 (DanShu), BL20 (PiShu), BL21 (WeiShu), BL25 (DaChangShu) och BL32 (CiLiao). Efter 7 behandlingar blev kvinna  spontant gravid och cystor var borta i de båda äggstockarna. Egen kommentar: även om det är en ”case” studie, tycker jag att punktval kan tillämpas generellt vid behandling av fertilitet hos andra par med tanke på patofysiologi som ligger till grund för fenomenet.

Artikel sökt via databas PubMed;

Sökord: acupuncture, treatment, fertility.

Referens: Zhu J, Arsovska B, Kozovska K; Acupuncture Treatment for Fertility; Open Access Maced J Med Sci. 2018; 6(9):1685-1687. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182526/

Sammanställd av Dorota Kajhem, grupp 31

Detta är en randomiserad studie på 45 personer. Deltagare delades upp i två grupper: Aku grupp och kontroll grupp. Urvalet bestod av män och kvinnor i medelålder (47-63 år) som hade hypertoni utan några andra sjukdomar, icke rökande och utan mediciner. Aku grupp genomgick akupunkturbehandling i 8 veckor, 3 gånger per vecka. Punkter som användes var ST36, ST37, PC5, PC6, LR3, SP4, LI11, dessa stimulerades direkt efter applicering med qi sensation samt 20 minuter efter. Individer i kontroll gruppen fick inte ändra på sin livsstil under pågående studie. Resultatet av studien påvisar akupunkturens positiva effekter under pågående akupunktur behandling på både arteriellt blodtryck samt artärernas flexibilitet. I den här studien har man uppnått sänkning av systoliskt resp diastoliskt BT om 10 resp 6 mmHg. Egen kommentar: forskaren själv tar upp i diskussionen att en hög nivå av sympatikus påslag associeras med högre aorta blodtryck samt styvhet i artärerna. Min fundering är hur mycket inverkan på blodtrycket gör själva den stunden när patienten ligger och slappnar av under behandling. Flera av punkter som valdes i studien är lugnande för själen. Det är för liten sampel för att kunna göra en generalisering av studiens resultat dessutom finns olika orsaker till högt blodtryck.

Artikel sökt via databas PubMed;

Sökord: acupuncture, vascular hemodynamic.

Referens: Terenteva N, et al; Acupuncture therapy improves vascular hemodynamics and stiffness in middle-age hypertensive individuals; Complement Ther Pract. 2018; 30: 14-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acupuncture+therapy+improves+vascular+hemodynamics+and+stiffness+in+middle-age+hypertensive+individuals

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.11.002

Sammanställd av Dorota Kajhem, grupp 31

Moxibustion can enhance the anti-inflammatory and analgesic effects of conventional medicine in patients with rheumatoid arthritis (RA), Chinese authors report. Their study involved 46 RA patients who were randomly assigned to a control group treated with drug therapy (methotrexate or leflunomide), or a treatment group who received drugs plus moxibustion at ZusanliST-36, ShenshuBL-23 and ashi points. Compared with the control group, the treatment group showed significant improvement in clinical symptoms. Significant differences in levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-α and IL-1β) were also found between the groups after eight weeks of treatment, suggesting that moxibustion enhanced the anti-inflammatory effect of drug therapy. Serum biomarkers of angiogenesis (HIF-1α and VEGF) were found to be decreased in the treatment group after therapy, suggesting that moxibustion could also inhibit angiogenesis, a core pathophysiological feature of the inflammation of the synovium which is characteristic of RA. Specific RA-associated serum markers did not show significant differences between the two groups. 

Effect of Moxibustion on HIF-1α and VEGF Levels in Patients with Rheumatoid Arthritis. Pain Res Manag. 2019 Nov 27;2019:4705247

Sammanställd av Amaralis Kuhr, grupp 32